SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. OGÓLNA INFORMACJE O SZKOLENIACH ON-LINE
 3. WARUNKI TECHNICZNE SZKOLEŃ ON-LINE
 4. OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY NA UDZIAŁ W SZKOLENIU ON-LINE
 5. PRAWA I OBWIĄZKI STRON
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/PRAWA AUTORSKIE
 7. REKLAMACJE
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin Szkoleń on-line („Regulamin”) stanowi integralną część wszystkich umów na korzystanie z produktów elektronicznych Wydawnictwa C.H.Beck sp. z o.o. („Umowy”), zawartych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z wybranego Szkolenia on-line („Użytkownik”), a Wydawnictwem C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, („Wydawnictwo”).

§ 1 DEFINICJE

Szkolenie on-line:

 1. Webinar – szkolenie on-line przeprowadzane przez Wydawnictwo w czasie rzeczywistym dla Uczestników, wskazanych przez Użytkownika w celu pogłębienia ich wiedzy o Systemie Informacji Prawnej Legalis („System Legalis”), Systemie Legalis Administracja („System LA”), Systemie Legalis Księgowość Kadry Biznes („System LKKB”) oraz Serwisie Iuscase („Serwis”). System Legalis, System LA, System LKKB oraz Serwis, zwane dalej łącznie produktami elektronicznymi („produkty elektroniczne”) a każdy osobno produktem elektronicznym („produkt elektroniczny”). Webinar może być organizowany i dedykowany dla jednego, konkretnego Użytkownika, wtedy jest niedostępny dla innych Użytkowników;
 2. Kurs e-learningowy - jest przeprowadzany przez Wydawnictwo z użyciem technologii informatycznych, w celu przedstawienia wiedzy na temat obsługi produktów elektronicznych Wydawnictwa. Kurs e-learningowy zostaje zakończony uzyskaniem certyfikatu przez Użytkownika. Użytkownicy kursów e-learningowych nie muszą mieć zawartej umowy na korzystanie z produktu elektronicznego.

Wydawnictwo – Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203), przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000155734, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon 010178701, NIP: 522-010-50-28.

Użytkownik – osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego oraz wszystkie inne podmioty, które zawarły z Wydawnictwem umowę na korzystanie z wybranych produktów elektronicznych. Wyjątek stanowią Użytkownicy kursów e-learningowych, którzy nie muszą mieć zawartej umowy na korzystanie z produktów elektronicznych.

Uczestnik – Użytkownik lub osoby biorące udział w Szkoleniu on-line, wskazane przez Użytkownika.

Strony – Użytkownik i Wydawnictwo

Serwis internetowy – serwis udostępniony Wydawnictwu przez ClickMeeting Sp. z o.o, w celu prowadzenia i zarządzania Webinarami.

Strona internetowa – strona przez którą Użytkownik uzyskuje dostęp do Webinarów. W przypadku zawarcia umowy na produkty elektroniczne: www.legalis.pl, www.gov.legalis.pl; www.biz.legalis.pl oraz www.iuscase.pl W przypadku Kursów e-learningowych - www.e-kurs.legalis.pl

Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz rejestracji – internetowy formularz, zamieszczony na Stronie, wypełniany przez Użytkownika w celu rejestracji Uczestników na udział w Szkoleniu on-line.

Umowa – umowa na korzystanie z produktów elektronicznych, zawarta z Wydawnictwem C.H.Beck sp. z o.o

Zasady przetwarzania danych osobowych – https://www.beck.pl/polityka-prywatnosci/

§ 2 OGÓLNA INFORMACJE O SZKOLENIACH ON-LINE

 1. Czas trwania Webinaru – od 20 minut do 120 minut.
 2. Liczba Uczestników jednego Webinaru ograniczona jest do 100 osób. Wydawnictwo ma prawo odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników.
 3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru w przypadku naruszenia niniejszego zakazu Wydawnictwo może zablokować dostęp do Webinaru.
 4. Wydawnictwo dokłada najwyższej staranności aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru.
 5. Wydawnictwo oświadcza, że Szkolenia on-line przygotowywane są z najwyższą starannością, dba aby były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych.
 6. Pytania zadawane podczas Webinaru mogą być upubliczniane przez Wydawnictwo w celach edukacyjnych, na stronie https://www.legalis.pl; www.gov.legalis.pl; www.biz.legalis.pl oraz www.iuscase.pl w przypadku umów zawartych na produkty elektroniczne, w sposób który całkowicie uniemożliwi identyfikację Uczestników, którzy je zadali.
 7. Podczas Webinarów nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.
 8. Uczestnicy rejestrują się na Webinar przez adresy e-mail oraz podając nazwę i numer NIP Użytkownika, wskazane w Formularzu rejestracji w przypadku umów zawartych na produkty elektroniczne oraz przez adresy e-mail wskazane w Formularzu rejestracji w przypadku umów zawartych na Szkolenia. Uczestnicy Webinaru organizowanego i dedykowanego dla konkretnego Użytkownika rejestrowani są przez Wydawnictwo. W przypadku rejestracji na Kurs e-learningowy Użytkownicy podają imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer NIP.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE SZKOLEŃ ON-LINE

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki).
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge).
 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320x480.
 5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

§ 4 OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY NA SZKOLENIE ON-LINE

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem na udział w wybranym Szkoleniu on-line zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika Formularza rejestracji na stronie www.legalis.pl; www.gov.legalis.pl; www.biz.legalis.pl, www.iuscase.pl, oraz www.e-kurs.legalis.pl Jeśli co innego nie wynika z oferty na konkretne Szkolenie on-line to jest ono przeprowadzane w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umów, zawartych przez Użytkownika z Wydawnictwem, z wyjątkiem Kursów e-learningowych przeprowadzanych w celu szerzenia wiedzy o produktach elektronicznych i zbieraniu opinii o produktach elektronicznych.
 2. Użytkownik może dokonać zmiany Uczestników najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed wskazaną datą Webinaru, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres webinaria@beck.pl Użytkownik może się wycofać z udziału w Webinarze, w każdym momencie, aż do momentu jego rozpoczęcia.
 3. Użytkownik może dokonać zmiany danych Uczestnika Kursu e-learningowego tylko i wyłącznie przed pierwszym zalogowaniem się i uruchomieniem Kursu e-learningowego.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Uczestnik po dokonaniu rejestracji na Webinar ma prawo do udziału w nim i zadawania pytań w formie czatu.
 2. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem Szkolenia on-line.
 3. Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji. Link będzie aktywny do terminu Webinaru.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze Szkoleń on-line, w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 5. Wydawnictwo może wprowadzić zmiany w programie Szkolenia on-line oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Szkolenia on-line z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia umowy na udział w Szkoleniu on-line, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem.
 6. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
  2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  3. za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu on-line;
  4. za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
  5. za utracone korzyści;
  6. za przekazanie danych rejestracji na Szkolenie on-line osobom trzecim;
  7. za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Szkoleń on-line.
 7. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 kc, wyłącza się odpowiedzialność Wydawnictwa za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników ze Szkoleń on-line, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.
 8. Użytkownik ma obowiązek zapoznania Uczestników oraz osób wyznaczonych do kontaktu w sprawie Szkoleń on-line, przed przekazaniem Wydawnictwu ich danych osobowych, z polityką prywatności Wydawnictwa, do której link został wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą rejestracji na Szkolenie on-line, w sposób wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu, Wydawnictwo udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej i obowiązującej na terytorium całego świata licencji na korzystanie ze Szkolenia on-line, wyłącznie jednak na własny użytek Użytkowników, na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnienia (emisji) Webinaru w sieci internet wyłącznie w ramach prezentacji szkoleniowych pracownikom i współpracownikom Użytkownika,
  2. rozpowszechnienia (emisji) Webinaru we własnej zamkniętej sieci intranet w ramach komunikacji wewnętrznej Użytkownika,
 2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu, treści Szkolenia on-line oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.
 3. Użytkownik nie może dokonywać modyfikacji lub poprawek Szkolenia on-line, jak również tworzyć na podstawie Szkolenia on-line kolejnych dzieł zależnych.
 4. Wszystkie materiały użyte podczas Szkolenia on-line stanowią własność Wydawnictwa a wykorzystywanie ich w inny sposób niż wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi naruszenie praw autorskich.
 5. Udzielenie dalszych licencji innym, wskazanym przez niego podmiotom może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemny wniosek Użytkownika, za zgodą Wydawnictwa. W przypadku przetwarzania danych w imieniu Użytkownika, Wydawnictwo oferuje umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według swojego wzoru, który przekaże Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracji. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik staje się Administratorem a Wydawnictwo Podmiotem przetwarzającym.
 6. Wydawnictwo będzie rejestrowało podczas Webinarów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się na dany Webinar wyrażają na to zgodę.
  Wydawnictwo na wniosek Uczestnika ma obowiązek usunąć zarejestrowane materiały.
 7. Wydawnictwo będzie rejestrowało Kursy e-learningowe tylko i wyłącznie w celach statystycznych.
 8. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Wydawnictwa jeśli podczas Szkolenia on-line poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób wskazany w ust.6 niniejszego paragrafu.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Szkoleń on-line pisemnie, na adres: Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, z dopiskiem „Dział Obsługi klienta” lub na adres e-mail legalis@beck.pl Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Wydawnictwo. O ich rezultacie Wydawnictwo niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w Formularzu rejestracji.
 4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust.1.

§ 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. W przypadku Konsumentów, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wprowadzenie przez Wydawnictwo nowego Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunki umowne powstałe przed tą zmianą.
 2. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Użytkownika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.
 3. Użytkownik musi powiadomić Wydawnictwo o zmianach adresów w formie pisemnej.
 4. W przypadku niepodania przez Użytkownika, w Formularzu rejestracji imienia, nazwiska oraz adresu e-mail niemożliwe będzie wystawienie i dostarczenie mu certyfikatu ukończenia Kursu e-learningowego.
 5. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń on-line mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla Wydawnictwa lub jego następcy prawnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku rozbieżności zapisów niniejszego Regulaminu z zapisami Ogólnych Warunków Umów produktu elektronicznego (OWU), którego dotyczy Szkolenie on-online, pierwszeństwo mają zapisy OWU.
 9. Regulamin udostępniany jest na stronach www.legalis.pl, www.gov.legalis.pl; www.biz.legalis.pl oraz www.iuscase.pl oraz www.e-kurs.legalis.pl, które umożliwiają jego pozyskanie i odtwarzanie.
 10. Użytkownik ma obowiązek zapoznania Uczestników z treścią Regulaminu.
 11. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zapisem § 6 ust. 5.
 12. Regulamin wersja 1.5 wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.e-kurs.legalis.pl